Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on vedenlaadun parantamisen lisäksi taata tärkeän vesiensuojelutyön jatkuvuus ja kehittyminen Kivijärven alueella. Nyt käynnissä oleva kolmivuotisjakso (2019-2021) jatkaa ensimmäisen hankekauden (2016-2018) jalanjäljissä painottuen vahvasti käytäntöön. Valtaosa hankkeen resursseista onkin käytetty vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen.

Pitkäjänteinen vesiensuojelutyö tuottaa tulosta

Kuuksenenselkä oli ennen välttävässä tilassa oleva järvialue, ja ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä. Tämän lisäksi rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä.

Tähän mennessä hankekausien aikana on valmistunut 40 vesiensuojelukosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 20,3 hehtaaria. Tämän lisäksi hoitokalastuksia on toteutettu vuosina 2016-2020. Kuuksenenselän valuma-alueella on tehty myös kuormitustutkimusta, ja perustettujen kosteikoiden toimivuutta on selvitetty. Vesiensuojelutoimet näyttäisivätkin vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajärven tilaan positiivisesti, sillä vuoden 2019 ekologisessa luokittelussa Kuuksenenselkä nousi ekologisessa luokittelussa välttävästä tyydyttävään luokkaan ja Lahnajärvi tyydyttävästä hyvään luokkaan.  Lisäksi vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu sekä hoito- ja koeverkkokalastustulokset antavat viitteitä järven positiivisesta kehityksestä.

Työ vesiensuojelun edistämiseksi Kuuksenenselän alueella jatkuu!

Lisätietoja hankkeesta:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
Puh. 040 167 9799

 

Raportit aiheesta:

Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailut 2020

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailujen vertailu 2011-2012 vs. 2019-2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen hoitokalastukset 2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen kosteikkoseuranta 2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen kosteikkoseuranta 2019

Kuuksenenselkä kuntoon – vuosiraportti 2020

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailu vuonna 2019

 

 

 

Uutisia tästä aiheesta