Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on vedenlaadun parantamisen lisäksi taata tärkeän vesiensuojelutyön jatkuvuus ja kehittyminen Kivijärven alueella. Käynnissä oleva toinen hankekausi (2019-2022) jatkaa ensimmäisen hankekauden (2016-2018) jalanjäljissä painottuen vahvasti käytäntöön.

Valtaosa hankkeen resursseista onkin käytetty vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen. Kuuksenenselän valuma-alueelle on valmistunut 45 vesiensuojelukosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 20,9 hehtaaria. Tämän lisäksi hankkeessa on toteutettu vesikasvillisuuden niittoja ja hoitokalastuksia. Kuuksenenselän valuma-alueella on tehty myös kuormitustutkimusta ja kosteikkoseurantaa.

Pitkäjänteinen vesiensuojelutyö tuottaa tulosta

Kuuksenenselkä oli vuonna 2013 julkaistun arvion mukaan välttävässä tilassa oleva järvialue, jossa ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä. Tämän lisäksi rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä.

Vesiensuojelutoimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajärven tilaan positiivisesti, sillä vuoden 2019 ekologisen tilan luokittelussa Kuuksenenselkä nousi luokittelussa välttävästä tyydyttävään luokkaan ja Lahnajärvi tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu, kuten levien määrää indikoivan a-klorofyllipitoisuuden lasku sekä hoito- ja koeverkkokalastustulokset antavat viitteitä järven tilan positiivisesta kehityksestä.

 

Työ vesiensuojelun edistämiseksi Kuuksenenselän alueella jatkuu!

Lisätietoja hankkeesta:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

        

 

Raportit aiheesta:

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen vuosiraportti 2021

Kuuksenenselkä kuntoon kosteikkoraportti 2021

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen hoitokalastukset 2021

Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailut 2020

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailujen vertailu 2011-2012 vs. 2019-2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen hoitokalastukset 2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen kosteikkoseuranta 2020

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen kosteikkoseuranta 2019

Kuuksenenselkä kuntoon – vuosiraportti 2020

Lemin Kivijärven Kuuksenenselän valuma-alueen vedenlaatutarkkailu vuonna 2019

 

 

 

Uutisia tästä aiheesta