KUUKSENENSELKÄ KUNTOON -HANKE KAUSI I (2016-2018) ja KAUSI II (2019-2022)

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on vedenlaadun parantamisen lisäksi taata tärkeän vesiensuojelutyön jatkuvuus ja kehittyminen Kivijärven alueella. Käynnissä oleva toinen hankekausi (2019-2022) jatkaa ensimmäisellä hankekaudella (2016-2018) aloitettua vesiensuojelutyötä painottuen vahvasti käytäntöön.

Valtaosa hankkeen resursseista onkin käytetty vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen. Kuuksenenselän valuma-alueelle on valmistunut 45 vesiensuojelukosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 20,9 hehtaaria. Tämän lisäksi hankkeessa on toteutettu vesikasvillisuuden niittoja ja hoitokalastuksia. Kuuksenenselän valuma-alueella on tehty myös kuormitustutkimusta ja kosteikkoseurantaa.

Kuva: Joonas Häkkinen

Pitkäjänteinen vesiensuojelutyö tuottaa tulosta

Kuuksenenselkä oli vuonna 2013 julkaistun arvion mukaan välttävässä tilassa oleva järvialue, jossa ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä. Tämän lisäksi rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä.

Vesiensuojelutoimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajärven tilaan positiivisesti, sillä vuoden 2019 ekologisen tilan luokittelussa Kuuksenenselkä nousi luokittelussa välttävästä tyydyttävään luokkaan ja Lahnajärvi tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu, kuten levien määrää indikoivan a-klorofyllipitoisuuden lasku sekä hoito- ja koeverkkokalastustulokset antavat viitteitä järven tilan positiivisesta kehityksestä.

Työ vesiensuojelun edistämiseksi Kuuksenenselän alueella jatkuu!

Lisätietoja hankkeesta

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

Uutisia aiheesta