KUUKSENENSELKÄ KUNTOON -HANKE (2016-2024)

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on vetänyt Lemin Kivijärven Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtääviä hankkeita jo vuodesta 2016 yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on vedenlaadun parantamisen lisäksi taata tärkeän vesiensuojelutyön jatkuvuus ja kehittyminen Kivijärven alueella. Käynnissä on hankkeen kolmas kausi (2023-2024), mikä jatkaa alueen pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä painottuen vahvasti käytäntöön.

Valtaosa hankkeen resursseista onkin käytetty vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen sekä hoitokalastukseen. Kuuksenenselän valuma-alueelle on valmistunut 46 vesiensuojelukosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 21 hehtaaria. Tämän lisäksi hankkeessa on toteutettu vesikasvillisuuden niittoja, maan kasvukunnon ja ravinnekuormituksen ehkäisemistä maanparannusaineiden levityksillä ja hoitokalastettu. Kuuksenenselän valuma-alueella on tehty myös kuormitustutkimusta, kosteikkoseurantaa sekä seurattu järvien vedenlaatua.

Kuva: Joonas Häkkinen

Pitkäjänteinen vesiensuojelutyö tuottaa tulosta

Kuuksenenselkä oli vuonna 2013 julkaistun arvion mukaan välttävässä tilassa oleva järvialue, jossa ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot olivat harmillisen yleisiä. Tämän lisäksi rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttoi rehevöitymiskehitystä.

Vesiensuojelutoimet näyttäisivät vaikuttaneen Kuuksenenselän ja Lahnajärven tilaan positiivisesti, sillä vuoden 2019 ekologisen tilan luokittelussa järvien tilaluokat paranivat, kun Kuuksenenselkä nousi luokittelussa välttävästä tyydyttävään luokkaan ja Lahnajärvi tyydyttävästä hyvään luokkaan.

Vedenlaadun pitkäaikaistarkastelu, kuten ravinnepitoisuudet, levien määrää indikoivan a-klorofyllipitoisuuden lasku sekä hoito- ja koeverkkokalastustulokset antavat viitteitä järven tilan positiivisesta kehityksestä.

Työ Kuuksenenselän paremman tilan edistämiseksi jatkuu!

Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä, Metsä Groupin luonto-ohjelmasta ja Lemin osuuspankilta, kunnilta ja järjestöiltä.

Lisätietoja hankkeesta

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

Uutisia aiheesta