Yleistä

Karhusjärvestä alkunsa saava Mustajoki sijaitsee Lappeenrannassa, ja se kuuluu Venäjän puolella virtaavan Juustilanjoen vesistöalueeseen. Samaan valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella virtaavat Soskuanjoki ja Kärkjärvestä laskeva Kärksillanoja. Mustajoki ja Soskuanjoki yhdistyvät Venäjän puolella noin kolmen kilometrin päässä rajasta. Joki laskee entiseen Juustilanjärveen, joka on vedenpinnan laskun vuoksi nykyään käytännössä osa Itämerta. Joesta löytyy useita koski- ja virtapaikkoja rauhallisesti virtaavien osuuksien lisäksi.

Tila

Mustajoki on rehevä, tumma- ja humuspitoinen joki, jota kuormittavat maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä haja- ja loma-asutuksen jätevedet. Myös ojitukset ovat aiheuttaneet haittaa joelle. Mustajoki ei kärsi esimerkiksi kaatopaikkojen, puhdistamoiden tai turvetuotannon aiheuttamasta pistekuormitusta. Mustajoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi.

Vaelluskalat

Mustajoessa esiintyy geneettisesti alkuperäinen meritaimenkanta, joka tekee siitä suojelun kannalta erittäin tärkeän vesistön. Tämä johtuu siitä, että alkuperäisen ja elinvoimaisen meritaimenkannan omaavia jokia on Kaakkois-Suomessa jäljellä vain muutama. Mustajoen meritaimenen kasvatetun emokalaston poikastuotantoa käytetäänkin Etelä-Karjalan muiden rajajokien kotiutusistutuksissa sekä kalatutkimuksissa. Mustajoessa ei ole täydellisiä nousuesteitä, joten vaelluskalat pääsevät nousemaan jokeen aina merestä saakka.

Lisätietoa Mustajoesta löydät Etelä-Karjalan rajajokia -raportista

Tutustu myös muihin Kaakonkulman jokiin täällä!