Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen kuulumiset syyskuu 2022

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeessa toteutettiin heinä-syyskuussa hoitokalastusta, vesikasvillisuuden niittoja, seurattiin järvien ja kosteikkojen vedenlaatua, valmisteltiin kosteikon laajentamista sekä sovittiin pelloille levitettävien maanparannusaineiden levityskohteista.

Hoitokalastukset

Kesän lopulla toteutettiin vuoden toinen hoitokalastusjakso 29.8.2022-13.9.2022 Uiminkapialla, Ruominkapialla ja Kuuksenenselällä rysäkalastuksena. Kalastusten myötä poistetiin yhteensä 4380 kg vähempiarvoista kala-ainesta. Rysäkoentoja muodostui syksyn kalastusjaksolle 147 koentaa. Kalastukset toteutti aiempien vuosien (v. 2016 lähtien) tapaan elinkeinoyhtymä Net-Veke:n Veikko Nevala. Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Joonas Häkkinen raportoi vuoden 2022 saalistiedoista yhteenvedon marraskuun puoliväliin mennessä.

Kuuksenenselällä on tehty Luonnonvarakeskuksen toimesta koeverkkokalastuksia kesällä 2022. Hankkeessa raportoidaan LUKE:n toteuttamista koeverkkokalastusten tuloksista, kun kalastuskirjanpidon tiedot ovat saatavilla ja kirjattu koeverkkokalastusrekisteriin.

Vedenlaadun seuranta vuonna 2022

Kosteikkojen sekä ojauomien vedenlaadun seurantaa on toteutettu vuonna 2022 syyskuun loppuun mennessä kahdella näytteenottokierroksella. Viimeinen näytteenottokierros on suunnitelmissa toteuttaa lokakuussa. Näytteenottojen tuloksista raportoidaan vuoden lopulla, kun kaikki näytteenottojen tulokset ovat saatavilla.

Järviseurantaa toteutettiin hankkeessa Ronkaanselältä (170) ja Tuohtjärveltä (407 ja 245). Näytteet haettiin 1.9.2022. Tulosten pohjalta ravinteiden määrä vaikuttaa laskeneen kaikilla näytepaikoilla verrattuna 2000-luvun alkuun. Vedenlaadun kehitys vaikuttaa hyvältä.

Tuohtjärvellä pintaveden ravinnepitoisuudet ovat hyvän ekologisen tilan tavoitteiden mukaisia näytteenoton tulosten perusteella. Ronkaanselän osalta pintaveden ravinnepitoisuudet eivät vastaavasti lupaavasta laskusuunnasta huolimatta ole vielä hyvän ekologisen tilan tavoitteiden rajoissa. Näytteenottojen tulokset viedään HERTTA-vedenlaaturekisteriin.

Vesiensuojelurakenteet

Hovin kosteikolla vierailtiin toukokuussa Lappeenrannan kaupungin kosteikkosuunnittelija Simo Sihvon ja alueen maanomistajan kanssa. Alue kuvattiin drone-laitteella suunnittelua varten syyskuun alussa.  Kosteikolle laadittiin kosteikon laajennukseen tähtäävä kunnostussuunnitelma ja sovittiin puuston poistosta laajennettavalta alueelta. Suunnitelma on parhaillaan tutustuttavana kosteikon alapuolisen ojauoman varrelle sijoittuvilla kiinteistönomistajilla.

Kunnostussuunnitelma toteutetaan, kun tarvittavat kosteikon toteuttamiseksi tarvittavat lupa-asiat on hoidettu ja käytännön toteutuksen liittyvät aikataulut sovittu. Suunnitelmissa on kasvattaa kosteikon aluetta ja vesipinta-alaa, jolloin kosteikolla saavutetaan parempi kiintoaineen ja ravinteiden sitoutuminen.

Hovin kosteikon ilmakuva (yläpuolella) ja kunnostussuunnitelman luonnos

Maanparannusaineet

Metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettavien maanparannusaineiden levitystä sovittiin toteutettavaksi yhteensä noin 48 hehtaarin levitysalalle Kuuksenenselän läheisyydessä sijaitseville peltolohkoille. Levityksiä tullaan tekemään syys-lokakuun 2022, kelien sallimissa puitteissa. Levitykseen valikoitui maan viljavuustietojen ja maalajin perusteella nollakuitua 300 tn ja rakennekalkkia 144 tn, joista molemmista on havaittu olevan hyötyä maan rakenteen ja kasvukunnon parantamisessa sekä vesistökuormituksen ehkäisyssä.

Maanparannusaineiden levityksen yhteydessä on keskusteltu ja neuvottu viljelijöitä muun muassa maanmuokkaustoimenpiteiden toteutuksessa. Suosituksena on hyödyntää kevennyttä maanmuokkausta maanparannusaineiden käytön yhteydessä, jotta tuotteiden käytössä saavutetaan vesiensuojelullista hyötyä.

Niitot

Kuuksenenselällä jatkettiin edellisvuonna aloitettuja niittoja Naarlahdella, Vinkasalmen edustalla sekä Karkiansaaren lähistöllä. Lisäksi niitettiin ensimmäisen kerran Jalkosalmen edustalla. Niittoja suoritettiin 15.7.2022-25.7.2022 välisenä aikana. Kesäaikaisella niitolla saadaan parhaiten poistettua kasvillisuuteen sitoutuneita ravinteita järvestä. Niittojen toteutuksesta vastasi Lymitek Oy. Niitot toteutettiin Truxor-niittolaitteella ja veneeseen kiinnitetyllä kaislaleikkurilla, jolla saatiin kasvimassa katkaistua veden alta, läheltä juuristoa. Niittomassa kuljetettiin heti niittojen yhteydessä pois läjityspaikoilta.

Niitoalueet Kuuksenenselällä 2022

Viestintä

Hankkeessa toteuttavista toimenpiteistä on viestitty ohjausryhmälle kokouksissa (21. kokouskerta 17.8.2022) sekä tiedotteilla (Kuuksenenselän niitot käynnistyivät heinäkuussa 21.7.2022) Vuonna 2016 valmistuneella Suntianlahden kosteikolla järjestettiin koko perheen ulkoilmatapahtuma Suomen luonnon päivänä 27.8.2022 yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja muiden vesistönkunnostushankkeiden kanssa. Tapahtuman toteutukseen osallistuivat Lemin kunta ja Lemin Vainikkalan Martat.

Hanke on esillä perjantaina 30.9.2022 valtakunnallisesti vesistönkunnostajien aamukahveilla otsikolla ”Kuuksenenselkää kunnostamassa, sisukkaalla vesiensuojelutyöllä kohti toivottua tulosta”.