Ajankohtaista vesiensuojelussa
DCIM100GOPROGOPR0397.JPG

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen kuulumiset kesäkuu 2022

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeessa suunniteltiin keväällä maanparannusaineiden käyttökohteita, hoitokalastettiin sekä kunnostettiin aiemmin hankkeessa rakennettua kosteikkoa.

Maanparannusaineet

Keväällä hankkeessa kartoitettiin ja etsittiin soveltuvia maanparannusaineiden käyttökohteita Kuuksenenselän valuma-alueelta. Kohteiksi haettiin ensisijaisesti peltoalueita, jotka olivat Kuuksenenselän vesistöjen läheisyydessä sekä Geologian tutkimuskeskuksen kartta-aineistojen perusteella maalajiltaan savipitoisia.

Maanparannusaineiden käytön suunnittelua varten maanparannusaineista kiinnostuneita viljelijöitä pyydettiin toimittamaan tietoja peltolohkojen lohkotunnuksista, viljavuustiedoista sekä viljelyssä olevista kasvilajeista. Keväällä 28.4. toteutettiin vierailukäyntejä viljelijöiden luona.

Viljelijöiden tarjoamille peltolohkoille laadittiin maanparannusaineiden käytön suunnitelmia yhteensä noin 45 hehtaarin levitysalalle kesäkuussa. Peltolohkoehdotuksia tarjonneet tilat olivat karjatiloja. Tuotteina suosittiin savipitoisille ja pH:ltaan kohtalaisille kohteille rakennekalkitusta sekä kivennäismaalajeille nollakuitua. Käyttösuunnitelmien pohjalta pyydettiin hintatarjouksia tuotetoimittajilta ja levitysajankohdaksi kaavailtiin syksyä 2022.

Hoitokalastukset

Hoitokalastukset aloitettiin rysäpyynnillä Uiminkapialla, Ruominkapialla, Kuuksenenselällä ja Ronkaanselällä touko-kesäkuun vaihteessa. Tavoitteena on pienikokoisen kalamassan poistaminen järvestä. Kalastuspaikat ovat pysyneet pääosin samoina kuin edellisinä vuosina, mutta myös uusia kohteita on haettu kokeilumielessä parilla rysällä kalastuspaikkaa vaihtamalla.

Rysäkoentoja oli kevään kalastuksissa yhteensä 150 koentaa aikavälillä 30.5.2022 – 17.6.2022. Saalis oli vastaavanlaista kuin edellisvuonna: salakkaa, pientä ahventa, särkeä ja lahnoja. Saalismäärä oli yhteensä noin 4 000 kg. Kuoretta ja muikkuja esiintyi yksittäisiä kappaleita. Suurikokoista kalasaalista sekä petokaloja vapautettiin kalastusten yhteydessä takaisin järveen.

Kevät oli rysäkalastuksen osalta haastava kylmyyden ja tuulisuuden vuoksi. Kalastuksia on toteutettu tavallisesti alkukesällä sekä syksyllä rysäpyyntinä. Kalastusten tuloksista raportoidaan vuoden 2022 lopulla kalastusten päätyttyä. Kalastusten koordinoinnista vastasi Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ja kalastukset toteutti elinkeinoyhtymä Net-Veke:n Veikko Nevala.

Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa on hoitokalastettu vuodesta 2016 lähtien. Aiempien vuosien hoitokalastuksista voi lukea tietoja tästä.

Kosteikot ja vedenlaadun seuranta

Kosteikkojen sekä ojauomien vedenlaadun seurantaa on toteutettu kesäkuun loppuun mennessä kahdella näytteenottokierroksella. Seurannan lopputuloksista raportoidaan vuoden lopulla, kun kaikilta kolmelta näytteenottokierrokselta on saatu tuloksia. Järviseurantaa toteutetaan hankkeessa Tuohtjärveltä sekä Ronkaanselältä elokuussa.

Koivusenlahden kosteikon reunavallia vahvistettiin huhtikuussa 2022 kaivinkonetyönä, jotta reunavalli olisi nykyistä kestävämpi ja kosteikkoa voitaisiin huoltaa paremmin. Toteutuksesta vastasi kaivinkoneurakoitsija Jukka Suutari.

Toukokuussa vierailtiin Lappeenrannan kaupungin kosteikkosuunnittelija Simo Sihvon kanssa Hovi 2:n kosteikolla, jossa tarkasteltiin kosteikon laajentamisen mahdollisuuksia.

Kuuksenenselän niitot

Kuuksenenselän alueella jatketaan edellisvuosina aloitettuja niittoja Naarlahdella, Vinkasalmen edustalla sekä Karkiansaaren lähistöllä sekä aikataulun ja tarpeen mukaan Jalkosalmen edustalla. Niittojen toteutus sovittiin 15.7.- 15.8.2022 aikavälille ja siitä vastaa Lymitek Oy. Kohteet kuvataan drone-laitteella ennen ja jälkeen niittojen. Niittomassan läjityksestä on sovittu alueen maanomistajien kanssa. Edellisvuosien niittomassaa on hyödynnetty pelto- ja metsämaassa maanparannusaineena.

Viestintä

Hankkeessa toteuttavista toimenpiteistä on viestitty ohjausryhmälle kokouksissa (20. kokouskerta 4.5.2022) sekä laadittu ELY:n viranomaisille ilmoituksia (kosteikon korjaussuunnitelma 4.4.2022 ja niittoilmoitus 19.4.2022). Hankkeessa on tiedotettu vesiensuojelun pitkäjänteisestä toteutuksesta Kivijärvellä 5.4.2022 ja hoitokalastusten alkamisesta keväällä 16.5.2022.

Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeesta pidettiin ”Kuormitus kuriin – kohti kirkkaampaa Kuuksenenselkää” esitelmä Kaakkois-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa Kouvolassa ELY-keskuksen tilaisuudessa 30.5.2022. Kuuksenenselkä kuntoon –hanke sekä Kuuksenenselän vedenlaadun parantuminen oli esillä myös Lappeenrannassa järjestetyssä Meiän vedet-vesiensuojelutilaisuudessa 8.6.2022 Lappeenrannan rakuunamäen Juhlatilassa. Tilaisuudessa oli vahva osallistujajoukko Kuuksenen hanke-alueelta, Lemin seudulta.