Yleistä

Hiitolanjoki, josta käytetään myös nimeä Kokkolanjoki, on Etelä-Karjalassa sijaitseva Simpelejärven laskujoki. Joki virtaa pienen Kivijärven läpi ennen Simpeleen tehdasaluetta. Silamusjoesta Hiitolanjoki saa merkittävän lisävirtauksen. Joki virtaa Ritakosken ja Lahnasenkosken voimalaitosten sekä Kangaskosken kautta Venäjän puolelle ja lopulta Laatokkaan.

Hiitolanjoen vesistöalueen pinta-ala on 1415 km2 ja sen katsotaan olevan keskisuuri vesistö. Hiitolanjoki on pituudeltaan 53 km, josta 9 km sijaitsee Suomen ja 44 km Venäjän puolella. Putouskorkeutta Hiitolanjoella on noin 64 metriä. Hiitolanjoen virtaamia säännöstellään Juvankosken voimalaitospadolla.

Tila

Hiitolanjokea kuormittavat Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaiden sekä Rautjärven kunnan Simpeleen taajaman puhdistetut jätevedet. Joen Suomen puoleiselle alaosalle kohdistuu ajoittain myös voimakasta hajakuormitusta.

Hiitolanjoen veden laatua on seurattu säännöllisesti jo ennen sotavuosia ja nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti vuodesta 1993 Rautjärven kunnan ja Simpeleen tehtaiden yhteistarkkailuna. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy päivitti nykyisen tarkkailuohjelman vuonna 2022, ja veden laatua tarkkaillaan nyt viidellä näytteenottopaikalla kuudesti vuodessa.

Hiitolanjoen vedenlaadusta sekä muusta tutkimuksesta saat lisätietoa tämän sivun alaosassa olevista raporteista!

Vaelluskalat

Hiitolanjoessa esiintyy Suomen ainoa täysin luonnonvarainen järvilohikanta sekä Laatokan järvitaimen, joiden nousuvaellus pysähtyi pitkään Kangaskosken voimalaitospadolle. Kangaskosken pato purettiin vuonna 2021, ja Ritakosken ja Lahnasenkosken padot on tarkoitus purkaa sekä kosket ennallistaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällöin lohen sekä taimenen vaellus latvavesien lisääntymisalueille mahdollistuu aina Silamusjärveen saakka. Simpelejärveen lohikalojen ei uskota koskaan nousseen vaellusesteenä toimineen Juankosken luonnonputouksen vuoksi, ja Torsajärven lasku-uomassa Torsanjoessa on vielä nousuesteenä toimiva pato.

Hiitolanjoen vaelluskalakantoja tutkitaan vuosittain sähkökalastuksin sekä kutupesäinventoinnein.

Tutustu Hiitolanjokeen

Hiitolanjokeen pääsee tutustumaan helposti vierailemalla Kangaskoskella. Kangaskosken voimalaitoksen pato purettiin 2021, ja samalla koski ennallistettiin vastaamaan aikaisempaa loistoaan. Vanhalle voimalaitosalueelle kosken pauhua sekä vanhoja rakenteita pääsee ihastelemaan esteettömästi, ja kosken alajuoksulla on laavu.

Tutustu myös muihin Kaakonkulman jokiin täällä!

Raportteja Hiitolanjoesta: