Hankkeessa pyritään hallitsemaan alavettä Silamusjoen luusuaan rakennettavalla pohjapadolla. Pohjapato on luonnonmukainen rakennelma joka hillitsee tulvimista ja näin ollen vähentää tulvimisen aiheuttamaa eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Lisäksi kasvaneen alivedenkorkeuden toivotaan parantavan Silamusjärven lämpötaloutta siten, että vaste satunnaisiin lämpöjaksoihin paranee.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan kosteikoita Silamusjärven valuma-alueelle, sekä korjataan Torsajoen estuaaria, jonka seurauksena muuttunut virtaussuunta sekoittaa järven vettä tasaisemmin.

Yhteyshenkilö:

Ossi Vuoksenvaara
Vesistöasiantuntija
ossi.vuoksenvaara@svsy.fi
Puh. 044 779 0470