ETELÄ-KARJALAN VIRTA- JA PIENVESIEN SUOJELUHANKE (VIPSU) 2021-2022

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetämässä VIPSU-hankkeessa (2021-2022) lisätään tietoa
Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä sekä niiden tilasta ja autetaan paikallisia kunnostushankkeiden
toteuttamisessa. Isona osana hanketta on myös Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien näkyvyyden ja
houkuttelevuuden lisääminen viestinnän keinoin. Alueen upeat ja monimuotoiset luontokohteet ansaitsevat tulla nähdyksi ja tutkituksi!

Virta- ja pienvetemme tarvitsevat kipeästi suojelua

Monet maamme virta- ja pienvedet eivät ole enää luontaisessa tilassa, ja ihmistoiminnan
seurauksena myös vesistöjen ympärillä oleva luonto on muuttunut radikaalisti. Myös
ilmastonmuutos aiheuttaa suuren haasteen äärevöittäen virta- ja pienvesien vesitaloutta tehden
niin kuivista kuin tulvakausista pidempiä. Muutokset vaikuttavat suuresti vesistöissä eläviin ja niistä
riippuvaisiin eliöihin niiden yrittäessä sopeutua muuttuvaan elinympäristöönsä. Suomen vesien
ekologisen tila-arvion mukaan jokivesistä 35 % on hyvää heikommassa tilassa (ympäristö.fi
10.7.2020) ja luonnontilaisia puroja on jäljellä enää hyvin vähän. Vuonna 2020 perustetun Suomen
vesistösäätiön kokoaman 36 asiantuntijan muodostaman vesistöpaneelin mukaan Suomen
pienvedet ovat osittain jopa hälyttävän huonossa kunnossa (Suomen vesistösäätiön 10.12.2020
julkaisema tiedote). Virtavedet ja lähteiköt arvioitiinkin Suomen sisävesien ja rantojen
luontotyypeistä uhanalaisimmiksi vuoden 2018 luontotyyppien punaisessa kirjassa. Pienvesiä on
kartoitettu vajavaisesti ja tieto on monelta osin puutteellista.

Virtavesien merkitystä ihmiselle ei tule unohtaa

Myös meille ihmisille virtavedet ovat elintärkeitä: ne ovat toimineet energian, ruuan, ja veden
lähteenä, kulkureitteinä ja kulttuurisesti tärkeinä kohtauspaikkoina. Uomien muokkaaminen on
kuitenkin aiheuttanut virta- ja pienvesien alkuperäiseen eliöstöön muutoksia: esimerkiksi
lohikaloista on tullut erittäin uhanalaisia tai ne ovat jopa hävinneet.

Suojelutoimet ovat kaikkien etu

Elinvoimaisista virta- ja pienvesistä hyötyvät kaikki: virkistys- ja kalastusmahdollisuuksien lisäksi
monimuotoiset ja luonnollisesti mutkittelevat virtavedet voivat tasata kevään ja syksyn
tulvahuippuja ja toimia vesivarantoina kuivuuden aikana. Tällaisten ominaisuuksien tärkeys tulee
korostumaan tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa. Luontokohteiden kunnostaminen ja viestintä
mahdollistavat myös alueiden elinvoimaisuuden kehityksen sekä niin luonto- että rahallisen arvon
kasvamisen.

VIPSU-hanke on saanut rahoitusta vuosille 2021-2022 Euroopan maaseuturahastosta.

Yhteyshenkilö:

Mikael Kraft

0447321256

mikael.kraft@svsy.fi

VIPSU-hankkeen julkaisut:

Tervajoen koskikunnostussuunnitelmia 2022

Tervajoen vesistön virtavesi-inventoinnit ja lämpötilaseurannat vuosina 2021 – 2022

Tervajoen sekä Hounijoen vesistöjen meritaimenistutukset vuonna 2022

Etelä-Karjalan rajajokia – tietoa suojelun ja kunnostustoimenpiteiden tueksi 2022

Etelä-Karjalan rajajokien osakaskuntia 2022

Havainnot ja historiatieto jokihelmisimpukan esiintymisestä Etelä-Karjalan rajajoissa

Tervajoen, Rakkolanjoen sekä Alajoen mätirasiaistutukset helmikuussa 2022

Uutisia tästä aiheesta