JÄNKY-HAKULINJOKI-HANKE KAUSI I (2020-2022) JA KAUSI II (2023-2025)

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) käynnisti vuonna 2020 yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa Hakulinjoen eli Särkemänjoen valuma-alueelle vesistökunnostukseen ja vedenlaadun seurantaan painottuvan Jänky-Hakulinjoki-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on vedenlaadun parantaminen, siihen liittyvä seuranta sekä vesiensuojeluun sitouttaminen hankkeen toiminta-alueella.

Jänky-Hakulinjoen valuma-alueelle sijoittuvia järviä ovat Syntymäinen ja Kotajärvi, jotka laskevat Keskisen kautta Särkemänjokea pitkin Vetjanjärvelle. Vetjanjärvelle valumavesiä kulkeutuu myös Salajärveltä sekä kapealta Jängynjärven väylältä. Vedet kulkeutuvat hankealueelta Kivijärvelle. Hankkeen vesialueet sijaitsevat Lemin, Lappenrannan ja Luumäen kuntien alueella ja kuuluvat Kärjen, Vainikkalan, Ruomin, Värtölän ja Torviniemen osakaskunnille.

Järvien valuma-alueet ovat metsävaltaisia, mutta valuma-alueella on myös jonkin verran maataloutta. 1900-luvun alusta 60-luvun puoliväliin Jängynjärvellä uitettiin puuta runsain määrin Saimaalta Kymijokeen. Vuosien saatossa myös Jängynjärven pinnankorkeutta on Kivijärven ohella laskettu.

Ainutlaatuinen vesialue on kunnostuksen tarpeessa

Järvet ovat aikanaan olleet kirkkaampia ja vähäravinteisempia kuin nykyään. Järvet ovat tummuneet ja rehevöityneet. Nykytilassa järvien ravinnepitoisuudet ja klorofylli-a pitoisuudet ovat koholla ja tämän vuoksi ainoastaan Syntymäinen yltää ekologiselta tilaltaan vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain edellyttämään hyvään tilaan. Avovesikaudella vesialueella esiintyy säännöllisesti sinileväkukintoja ja veden ollessa kerrostunut järvien pohjissa esiintyy happivajetta. Kalastoon kuuluvat ainakin ahven, hauki, kiiski, kuha, made ja erilaiset särkikalat.

Jänky-Hakulinjoki -hankkeessa on jo useita kosteikkoja sekä hoitokalastettu paikallisten sekä ammattikalastajien voimin. Hankkeessa on tarkasteltu järvien valuma-aluetta seurantojen avulla ja selvitetty vesistöjä eniten kuormittavia ojauomia.  Järvillä on käynnissä vuosittainen vedenlaadun seuranta hankkeen myötä. Keskisellä, Kotajärvellä ja Vetjanjärvellä on tehty kalastoselvityksiä koeverkkokalastuksin.

Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämänä ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä, Metsä Groupin luonto-ohjelmasta sekä Ruomin, Kärjen ja Värtölän osakakunnilta sekä Iitiän ja lähikylien VPK:lta.

Yhteyshenkilö:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

Kuva: Arto Hämäläinen
Kuva: Arto Hämäläinen
Hankkeessa Tornator Oyj:n kiinteistölle perustetun Salpamajan kosteikon ilmakuva vuodelta 2022