JÄNKY-HAKULINJOKI-HANKE 2020-2022

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle hankkeen vedenlaadun parantamiseksi ja sysäykseksi pitkäjänteisen vesiensuojelutyön edistämiseksi. Vesialueen käyttäjien aktivointi toimintaan alueen hyväksi sekä seurantatiedon kerääminen kunnostustoimenpiteiden kohdentamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi ovat oleellinen osa hanketta.

Hakulinjoen reitti saa alkunsa rinnakkaisista Kotajärvestä ja Syntymäisestä, jotka laskevat Keskisen kautta Särkemänjokeen ja edelleen Jängynjärveen. Vetjanjärvi on Jängynjärven kapeaan, jokimaiseen osan yhteydessä ennen kun Jängynjärvi laskee Kivijärveen. Vetjanjärveen laskee Punkanjoki, joka saa alkunsa Salajärvestä. Vesialueet sijaitsevat Lemin, Lappenrannan ja Luumäen kuntien alueella ja kuuluvat Kärjen, Vainikkalan, Ruomin, Värtölän ja Torviniemen osakaskunnille.

Järvien valuma-alueet ovat metsävaltaisia. 1900-luvun alusta 60-luvun puoliväliin Jängynjärvellä uitettiin puuta runsain määrin Saimaalta Kymijokeen. Vuosien saatossa myös Jängynjärven pinnankorkeutta on laskettu.

Ainutlaatuinen vesialue on kunnostuksen tarpeessa

Järvet ovat aikanaan olleet kirkkaita, niukkahumuksisia ja vähäravinteisempia kuin nykyään. Nykytilassa järvien ravinnepitoisuudet ja klorofylli-a pitoisuudet ovat koholla ja tämän vuoksi ainoastaan Syntymäinen yltää ekologiselta tilaltaan vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain edellyttämään hyvään tilaan. Avovesikaudella vesialueella esiintyy säännöllisesti sinileväkukintoja ja veden ollessa kerrostunut järvien pohjissa esiintyy happivajetta. Kalastoon kuuluvat ainakin ahven, hauki, kiiski, kuha, made ja erilaiset särkikalat.

Jänky-Hakulinjoki -hankkeen toimenpiteinä on rakennettu jo useita kosteikkoja. Hankkeessa on tarkasteltu järvien valuma-alueita ja selvitetty vesistöjä eniten kuormittavia ojauomia.  Keskisellä ja Kotajärvellä on tehty kalastoselvityksiä koekalastuksin, joiden perusteella alueilla on suoritettu hoitokalastuksia vuonna 2021.

Yhteyshenkilö:

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799

Kuva: Arto Hämäläinen
Kuva: Arto Hämäläinen