Mikkelin Ristiinassa sijaitseva Yövesi kuuluu Vuoksen (04) vesistöalueeseen ja on osa Suomen suurinta järveä Saimaata. Saimaan syvin kohta, 86 metriä, sijaitsee Yöveden Käenniemenselällä. Yöveden pinta-ala on noin 77,4 km2 ja valuma-alueen pinta-ala on 150 km2. Yövedellä on kaksi pistekuormittajaa, luoteisosassa Ristiinan jätevedenpuhdistamo ja hieman etelämpänä Pelloksen tehtaiden jätevedenpuhdistamo. Lisäksi alueelle kohdistuu jonkin verran hajakuormitusta Kilpijärvestä ja Ala-Kaatlammesta tulevista ojista sekä Rautlahden ja Ostolahden suunnilta.

Yöveden laatua alettiin tarkkailemaan säännöllisesti vuonna 1990. Pökkäänlahden näytepisteellä (kuva 1), kuten muillakin Yöveden näytepisteillä veden laatu on kaiken kaikkiaan hieman heikentynyt tarkkailun aikana.  Vedenlaatua on heikentänyt veden orgaanisen aineksen määrä (COD Mn) lisääntyminen ja tämän myötä värin tummuminen. Tämä ilmiö on ollut havaittavissa myös muissa vesistöissä. Tähän on luultavasti syynä roudattoman ja kasvipeitteettömän ajan pidentyminen ja tätä kautta valumien lisääntyminen vesistöihin. Toki myös ihmisen toimilla valuma-alueella on edelleen suuri merkitys. Keskimäärin vedenlaatu Yövedellä on kuitenkin ollut hyvä. Pelloksen tehtaiden ja taajaman läheisyys näkyy yleensä veden hygieenisen laadun heikkenemisenä sekä klorofyllipitoisuuksien kasvuna. Fosforipitoisuus ei ole millään Yöveden näytepisteellä suuri.

Laatuluokitus: 6 = erittäin huono, 5 = huono, 4 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 2 = hyvä, 1 = erinomainen

Viimeisimmät Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n raportit: