Ajankohtaista vesiensuojelussa

Luminen talvi näkyy runsaina virtaamina ja lisää vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta

Rakkolanjoki 22.4.22 ©Seppo Sundström

Kulunut talvi on ollut runsasluminen, mikä näkyy parhaillaan sulamisvesien aikaan runsaina virtaamina ja tulvavaroituksina Etelä-Karjalassa. Keväisin ja syksyisin pintavaluma on voimakkaimmillaan lumien sulamisen ja sateiden myötä, mikä altistaa vesistöjä kiintoaine- ja ravinnekuormitukselle.

Virtaamapiikit aiheuttavat vesistöihin runsasta kuormituspainetta, sillä suuri virtaama altistaa maaperää eroosiolle, jolloin maaperästä irtoavaa kiintoainetta päätyy vesistöihin. Runsas vesimäärä näkyy ojastoissa ja jokiuomissa sekä pahimmillaan myös alavilla viljelysmailla. Peltomaille tulviva vesi on uhka erityisesti ravinteiden huuhtoutumisen kannalta. Myös kasvillisuus voi puuttua hidastamasta ja pidättämästä virtauksen mukana kulkevia ravinteita.

Virtaamien määrät ja vesistöjen vedenpinnan tasot ovat olleet rajavesien läheisyydessä huipuissaan tänä keväänä. Etelä-Karjalassa Rakkolanjokeen laskevan Kallikoskenojan ja Rakkolanjoen Vormuinmäen vedenpinnan tarkkailun perustella vedenpinta on ollut tänä keväällä 2000-luvun ennätyslukemissa.

Kevään tulva-aika on myös vilkasta aikaa Saimaan vesi- ja ympäristötutkimuksen näytteenotossa, sillä useita näytteenottoja pyritään ajoittamaan virtaamahuippuihin. Runsas lumimäärä on myös haastanut kevättalven näytteenottoa. Jo viime vuoden puolella suunniteltua näytteenottoaikataulua on jouduttu tarkastelemaan uudelleen, sillä lunta on ollut maassa huhtikuussa vielä oletettua runsaammin ja osa näytteenottopaikoista on ollut vaikeasti saavutettavia, sillä metsätiet ovat olleet lumen peitossa.

Tulvien seurauksiin on pyritty varautumaan myös Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojeluhankkeiden myötä. Etelä-Karjalaan on toteutettu vesiensuojeluhankkeissa useita kosteikkoja, joiden hyöty voi korostua tulevaisuudessa runsaiden virtaamapiikkien vuoksi. Kosteikkojen tavoitteena on tasata ja hidastaa virtaamaa.

Usein rakenteeltaan onnistuneet ja huolletut vesiensuojelurakenteet toimivat runsaiden virtaamapiikkien tasauksessa. Tämä on mahdollista myös pintavalutuskentillä, hyvin suunnitelluilla patorakenteilla sekä monimuotoisilla ja -tasoisilla ojauomilla.

 

Yhteyshenkilö:

Mikael Kraft

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Toiminnanjohtaja, limnologi

044 732 1256

mikael.kraft@svsy.fi