Ajankohtaista vesiensuojelussa

Kosteikot ovat monimuotoisia keitaita

Paitsi että kosteikot toimivat vesistöjen valuma-alueilla ravinteita ja kiintoainetta pidättävinä alueina, voivat ne elinympäristöinä olla erittäin monimuotoisia. Kosteikkoalueella pidättyvät ravinteet ja kiintoaines toimivat elinympäristön ravintoketjussa resurssina kasveille ja mikrobeille. Kasvusto tarjoaa edelleen ravintoa sekä pesä- ja suojapaikkoja muille eliöille. Kosteikot ovat esimerkiksi tärkeitä pesintä- ja levähdyspaikkoja linnuille. Alun perin vesiensuojelutarkoituksessa rakennettu kosteikko voi siis toimia myös linnuille arvokkaana elinympäristönä.

Kosteikoilla vieraspedot ovat uhka pesiville linnuille

Vieraslajit ovat alun perin ihmistoiminnan seurauksena luontoon päässeitä lajeja. Uudessa ympäristössä jotkin vieraslajit osoittautuvat ylivertaisiksi alkuperäisen lajiston verrattuna ja voivat köyhdyttää alueen monimuotoisuutta syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja. Vieraspedot minkki ja supikoira ovat vesistöjen lähellä viihtyviä tehokkaita saalistajia. Minkki tappaa lintuemoja ja poikasia tehokkaasti silloin kun saalista on saatavilla. Supikoira taas syö sitä mitä on tarjolla: pesintäaikaan esimerkiksi maassa pesivien lintujen munia ja poikasia. Linnut voivat myös jättää pesimättä alueella, jossa ne havaitsevat näitä vieraspetoja. Riistakeskuksen vieraspeto.fi-sivustolla esitellään tarkemmin vieraspetoja ja näiden haitallisten vieraslajien torjuntaa.

VESMO-hankkeessa paneudutaan monimuotoisuuteen

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksellä on käynnissä VESMO-hanke, jossa keskitytään monimuotoisuuteen, hiilensidontaan ja monikäyttöisyyden lisäämiseen rakennetuilla vesiensuojelukosteikoilla. Hankkeen kosteikkoasiantuntijat selvittävät kesällä 2022 vesiensuojelukosteikoiden monimuotoisuutta kartoittamalla esimerkiksi kosteikkojen vesilintuja. VESMO-hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –ohjelmasta, Etelä- Karjalan Säästöpankkisäätiöltä sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä. Maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni – ilmastotoimenpidekokonaisuudessa pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta http://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma.

Yhteyshenkilö:

Sari Aaltonen
vesistöasiantuntija
sari.aaltonen@svsy.fi
Puh. 0447361865