Blogi
default

Vesistöjen kunnostaminen kannattaa – vedenlaatu kohenee sitkeällä työllä

Vuoden 2022 loppu häämöttää, mikä tarkoittaa Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojeluhankkeissa kiivasta raportoinnin, tulosten tarkastelun ja tulevien hanketoimien suunnittelun aikaa. Viime vuosina yhdistyksellä on käynnistynyt useita erilaisia vesiensuojeluun tähtääviä hankkeita eri puolilla Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntia. Uusien hankkeiden lisäksi myös jo hieman pidempään käynnissä olevia hankkeita on päämäärätietoisesti jatkettu. Vesiensuojelutyön tuleekin lähes poikkeuksetta olla pitkäjänteistä, jotta kunnostuksiin saadaan vaikuttavuutta ja tuloksia voidaan luotettavasti arvioida.

Kuuksenenselkä kuntoon –hanke on Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetovastuussa vuonna 2016 käynnistynyt kaksikautinen vesistönkunnostushanke. Kyseessä on yhdistyksen pitkäkestoisin Kuuksenenselän vedenlaadun parantamiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa on toteutettu vesiensuojelutyötä pohjoisella Ylä-Kivijärvellä eli Kuuksenenselällä yhteistyössä vesialueen osakkaiden kanssa. Seitsemän vuoden aikana sekä jo sitä ennen työtä on tehty laajalla toimenpidevalikoimalla. Hoitokalastuksia on toteutettu vuosittain hankkeen alusta alkaen. Kosteikoita ja laskeutusaltaita on rakennettu monipuolistamaan ja nappaamaan valuma-alueelta kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Vesikasvillisuuden valtaamia alueita on niitetty ja käyttöön on otettu myös uusia keinoja, kun vuonna 2022 levitettiin viljelysmaille ensi kertaa maanparannusaineita. Metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettaville maanparannusaineille nähdään Kuuksenenselän valuma-alueella hyviä käyttömahdollisuuksia, sillä alueella on runsaasti maataloutta sekä vesiensuojelun kannalta levityksiin otollisia savimaita.

Kuuksenenselästä mainion vesistönkunnostuksen oppikohteen tekee se, että vesistön eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä, johon on vuosien varrella sitoutuneet maanomistajat, rahoittajat sekä muut hankkeen parissa työskentelevät tahot ja yhteistyökumppanit. Lisäksi kunnostustyön mielekkyyttä lisää se, että Kuuksenenselällä toteutetaan säännöllistä ja melko tiheää vuosittaista vedenlaadun seurantaa. Seurannan perusteella voidaan tarkkailla vedenlaadun muutoksia ja arvioida kunnostustyön vaikuttavuutta. Vedenlaadun seuranta on lähtökohta, että tiedetään saavutetaanko työllä haluttua lopputulosta.

Vedenlaadun muutokset ovat hitaita. Ilahduttavaa kuitenkin on, että vedenlaatu parantunut Kuuksenenselällä hankkeen toiminnan aikana. Merkittävintä on leväkukintojen määrän vähentyminen. A-klorofyllipitoisuus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisimmän seitsemän vuoden aikana verraten tätä edeltäneeseen samanmittaiseen aikajaksoon. Myös kokonaisfosforipitoisuus ja sameus on usean vuoden ajan vähentynyt linjakkaasti.

Vedenlaadun parantuminen on näkynyt Kuuksenenselällä myös vesien ekologisen tilan arvioinnissa, jossa tilaluokitus parani vuonna 2019 julkaistun arvion mukaan välttävästä tyydyttäväksi. Kuuksenenselkä on monelta osin lähestymässä vesistölle määritettyä hyvän ekologisen tilan tavoitetta, mihin pyritään kaikissa Suomen vesistöissä.

Vedenlaadun kehitys on monen tekijän summa, mutta kokemukset Kuuksenenselältä osoittavat, että sitoutuminen vesiensuojeluun kannattaa. Toimenpiteitä erityisesti rehevöitymisen ehkäisemiseksi tarvitaan, jotta ainutlaatuiset vesistömme pysyisivät lajistoltaan, virkistyskäytön ja turvallisuuden kannalta arvokkaina yhä tulevina vuosina.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys toivoo kirkkaita pisaroita myös tuleviin vuosiin!

Kirjoittajana tekstin takana on Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen hankevetäjä Maarit Moisio.