Ajankohtaista vesiensuojelussa

VESMO-hankkeessa kehitettiin oppimisympäristöjä

Kosteikot ovat monipuolisia ja arvokkaita ympäristöjä, joiden kautta on mahdollista oppia uutta elävästi ja käytännönläheisesti oppimisympäristöperiaatteella. Kosteikkojen kautta luonnon monimuotoisuus, toiminnot, kiertokulut sekä vaikkapa kosteikkojen ekologia yksittäisten eliölajien näkökulmasta tulee tutuiksi. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet sekä niiden rooli ekosysteemissä linkittää yksittäiset asiat vielä osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Kosteikot ovat sidoksissa muihin vesistöihin valuma-alueen sekä alapuolisen vesistön kautta, mikä avaa mahdollisuuden tarkastella kosteikkoja veden kiertokulun, -laadun, sekä vesiensuojelun kannalta. Oppimisympäristöjen avulla voidaan pohtia kosteikkojen mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja luonnon monimuotoisuuden tukemisessa.

Oppimisympäristöiksi valikoituivat Salpamajan ja Suntianlahden kosteikot

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VESMO-hankkeessa aloitettiin kesällä 2023 Salpamajan ja Suntianlahden kehittäminen oppimisympäristöiksi. Kohteet valikoituivat oppimisympäristöiksi sijainnin, pinta-alan sekä maastokartoitusten perusteella. Kohteita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä lähiseudun varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen saakka. Oppimisympäristöjen kehityksessä on auttanut Saimaan ammattiopisto SAMPO:n kanssa tehty yhteistyö ja opintoretket.

Molemmille kohteille on sijoitettu oppimista tukevia kylttejä, joiden aiheita ovat kosteikon eri eliöryhmät sekä valuma-alue. Molemmille kosteikoille on myös sijoitettu reilusti sorsien pesintään tarkoitettuja keinopesiä lintujen pesinnän tueksi alueella. Suntianlahden kosteikolle on sijoitettu jo aikanaan laavu sekä nuotiopaikka, mutta nyt myös Salpamajan kosteikolle rakennettiin vastaavat puitteet. Salpamajan kosteikon pääsee kiertämään ympäri kosteikolle rakennetun sillan avulla. Molemmat kosteikot ovat helposti saavutettavia lähiretkeilykohteita, joiden avulla jokaisen on mahdollista oppia uutta kosteikoista. Suntianlahden kosteikko sijaitsee Lemin kirkonkylällä ja on saavutettavissa esteettömämmin Salpamajan kosteikkoon verrattuna. Salpamajan kosteikko sijaitsee Lappeenrannan Iitiän kylässä vt.13 varrella.

Yhteyshenkilöt:

Otto Kemppainen, kosteikkoasiantuntija

puh. 040 746 1398

otto.kemppainen@svsy.fi

Sari Aaltonen, hankevetäjä

puh. 0447361865

sari.aaltonen@svsy.fi

Salpamajan kosteikko sai kesäkuussa 2023 laavun, nuotiopaikan sekä oppimista tukevia kylttejä. @SVSY
Salpamajan kosteikon lähtöuomaan rakennettiin silta, jotta kosteikon ympäri pääsee kiertämään lähiretkeily teemalla. @SVSY
Salpamajan kosteikolle asennetuilla vesilintujen keinopesillä pyritään tarjoamaan pesäpaikkoja taantuville vesilintukannoille. @SVSY

Nappaa hiilestä kiinni logo
Tuuliaisen säätiön logo