Ajankohtaista vesiensuojelussa

Etelä-Saimaan yhteenveto vuodelta 2018 on valmistunut

Viime vuosina hienoista veden laadun kohenemista on ollut havaittavissa Etelä-Saimaan kuormitetuilla alueilla ja niin oli myös vuonna 2018 Itäisellä Pien-Saimaalla. Joutsenon edustan alueet taas poikkesivat tästä ja olivat keskimääräiseltä vedenlaadultaan hieman vertailujaksoa (1992-2017) heikompia, johtuen osin keskimääräistä sameammista, natrium- ja klorofyllipitoisemmista vesistä. Selkävesillä vuoden 2018 vedenlaatu oli hieman normaalia heikompaa, johtuen korkeammista klorofyllipitoisuuksia ja orgaanisen aineksen määristä. Tiuruniemen-Kytösen, Tattarin ja Vatavalkama-Kalliosaaren alueilla vedenlaatu oli niin ikään tarkkailujakson keskiarvoa heikompaa. Normaalia heikompaan vedenlaatuun vaikuttivat sameus, CODMn, fosfori- ja klorofyllipitoisuus. Vuoksessa vedenlaatuindeksi oli hieman keskimääräistä korkeampi ja siihen vaikuttivat eniten natriumpitoisuus, sameus ja klorofyllipitoisuus. Vuoksen 2018 klorofyllipitoisuus oli korkein sitten vuoden 1989.

Kasviplanktonbiomassan maksimit ajoittuivat toukokuulle ja heinäkuulle paitsi itäisellä Pien-Saimaalla, jossa ne ajoittuivat heinä- ja syyskuulle. Sinileviä oli kasviplanktonbiomassasta eniten elokuussa, jolloin kasviplanktonbiomassat olivat alhaisimmillaan. Haitallisten sinilevien määrät eivät olleet poikkeuksellisen korkeita, lämpimästä kesästä huolimatta. Kasviplanktonin perusteella Itäisen Pien-Saimaan tilanne näyttää pysyneen samalla tasolla kuin vuonna 2015, joskin Haukiselän tila näyttäisi heikentyneen edelleen vuodesta 2015. Joutsenon edustalla tilanne oli taas pysynyt ennallaan tai jopa hieman parantunut. Kasviplanktonin perusteella selkävesien ja Tiuruniemen tila on edelleen hyvä tai erinomainen. Tattarin pisteellä tilanne näyttäisi kääntyneen pienoiseen laskuun, erinomaisesta hyvään. Vatavalkamassa tilanne oli taas hieman kohentunut vuodesta 2015, vaikka haitallisia sinileviä esiintyikin aiempaa enemmän.

Etelä-Saimaan vesistötarkkailun yhteenvetoraportti sisältää fysikaalis-kemiallisen tarkkailun tulokset, vedenlaadun kehityksen pitkällä aikavälillä sekä minimiravinneselvityksen, perifyton-, kasviplankton ja pohjaeläintarkkailun tulokset. Lue koko raportti:

Etelä-Saimaan vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2018 ja pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1975 – 2018