Pien-Saimaa on osa Suomen suurinta järveä Saimaata. Pien-Saimaa on monen koti- ja mökkiranta, Lappeenrannan satama kaupunginlahdella sekä raakaveden lähde Huhtiniemen vesilaitokselle. Pien-Saimaan piirteitä ovat rikkonaisuus, osin eriytyneisyys, matala profiili sekä hitaasti vaihtuva vesi. Pien-Saimaa rajoittuu kolmen eri kunnan; Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren sekä Lappeenrannan kaupungin alueille.

Pien-Saimaa kuuluu Vuoksen vesistöön ja on sen eteläisin osa. Vesipinta-alaltaan se on 120 km2 ja valuma-alueen koko on 260 km2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen PISA hankkeessa teetettiin paleolimnologinen sedimenttitutkimus, minkä mukaan luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen. Pien-Saimaan vedenlaatu on heikentynyt hiljalleen viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutokset on selvimmin havaittavissa veden samentumisena, näkösyvyyden heikkenemisenä, verkkojen limoittumisena (piilevät) ja ajoittaisina laajoinakin esiintyvinä leväkukintoina.

Vedenlaadulliseen historiaan kuuluu yhtenä osana Lappeenrannasta Taipalsaarelle kulkuyhteyksiä parantamaan rakennetut pengertiet. Saarien välille tehdyt pengertiet ovat vaikuttaneet veden vaihtuvuuteen heikentävästi ja ne jakavat vesistön kahtia kaakko-luode-suunnassa. Lisäksi Pien-Saimaa on selkeästi hajakuormitteinen vesistö, johon vaikuttavat maatalous, metsätalous, haja-asutus, turvetuotanto sekä Lappeenrannan edustalla hulevedet. Lisäksi ajoittain vesistöä vaivaa järven sisäinen kuormitus. Pien-Saimaan itäisten osien vedenlaatuun vaikuttavat myös Kaukaan tehtaiden puhdistetut jätevedet. Talvisin veden lämpötilan aiheuttamista tiheyseroista johtuen pintavettä lämpimämpi ja raskaampi jätevesi valuu pohjaa pitkin Kaukaan edustan matalammilta alueilta kohti syvempiä alueita eli myös Mikonsaaren suuntaan.

Heikoimmassa tilassa Pien-Saimaalla ovat Lavikanlahti sekä Maavesi. Näillä alueilla korostuu veden hidas vaihtuvuus ja valuma-alueelta tuleva kuormitus. Läntisellä Pien-Saimaalla vuonna 2009 tehdyn ojavesitutkimuksen mukaan eniten kuormittavimmat ojat löytyvätkin juuri Lavikanlahdelta ja Maavedeltä.

Lavikanlahti
Lavikanlahti

Vedenlaatua itäosissa Pien-Saimaata parantaa vuodesta 1937 toiminut UPM Kymmene Oyj:n Vehkataipaleen pumppaamo, mikä tuo puhtaampaa vettä Suur-Saimaan puolelta n. 36 m3/s. Pumppaamo nostaa Pien-Saimaan luonnollisen virtaaman kymmenkertaiseksi ja laimentaa jätevedet Lauritsalan edustalla ja Haukiselällä puhtaaseen veteen sekä estää jätevesien pääsyn läntiselle Pien-Saimaalle. Lisäksi läntisen osan, erityisesti Sunisenlahden vedenvaihtuvuutta vauhdittamaan valmistui vuonna 2015 Kivisalmeen pumppaamo. Kivisalmen pumppaamossa virtaama on 10 m3/s.

Säännöllinen nykyisen kaltainen tarkkailu on aloitettu Pien-Saimaalla vuonna 1987. Veden heikentyneeseen latuun herättiin toden teolla vuonna 2008 laajamittaisten leväkukintojen takia, jotka jatkuivat jään alla läpi talven. Tämän jälkeen Pien-Saimaalla ja sen valuma-alueella on toteutettu laajalti erilaisia vedenlaadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Maaveden Kopinsalmi

Viimeisimmät raportit:

Läntisen Pien-Saimaan vesistötarkkailu keväällä 2020

Läntisen Pien-Saimaan vesistötarkkailu talvella 2020

Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikainen veden laadun seuranta tammi-maaliskuussa 2020

Läntisen Pien-Saimaan vesistötarkkailu syksyllä 2019

Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikainen veden laadun seuranta heinä-syyskuussa 2019

Läntisen Pien-Saimaan vesistötarkkailu kesällä 2019

Saimaan Kivisalmen pumppauksen aikainen veden laadun seuranta huhti-kesäkuussa 2019

Lappeenrannan Sammonlahden hulevesikosteikon mikromuovitutkimus vuonna 2019

 

Karels Oy:n Läntisen Pien Saimaan kalaston selvitys 2018

 

Lisää tietoa Pien-Saimaasta