Luumäen ja Lemin kunnissa sijaitseva Kivijärvi on iso ja sokkeloinen järvi Kymijoen (14) päävesistössä. Kivijärven pinta-ala on 76 km2 ja sen valuma-alueen koko on 498 km2. Kivijärven syvin kohta on 27 m ja keskisyvyys 5,3 m. Pääosin vesistö on karua ja kirkasvetinen, mutta rehevöityneitäkin vesialueita löytyy.

Lemin puoleinen Kivijärvi onkin selvästi rehevöitynyt ja pohjoisosassa sijaitseva Kuuksenenselkä on välttävässä tilassa. Vesi on sameaa, tummunutta, fosforipitoisuus ja planktonlevien määrästä kertova klorofyllipitoisuus ovat korkeita. Kuuksenenselkään kohdistuvasta ulkoisesta kuormituksesta johtuvat sinileväkukinnot ovat harmillisen yleisiä. Myös rehevöitymisestä johtuva kalakannan vinoutuminen vahvasti särkikalapainotteiseksi edesauttaa rehevöitymiskehitystä entisestään.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen tekemän selvityksen (2014) mukaan hapettomuuden aiheuttamalla sisäisellä kuormituksella ei ollut oleellista merkitystä Kuuksenenselän rehevyyteen. 2011 – 2012 toteutetun valuma-alueen vedenlaatutarkkailun mukaan Kivijärven yläosan valuma-alue on kauttaaltaan hyvin kuormittavaa ja ojien ravinnepitoisuudet siellä melko suuria.

Saimaan vesisensuojeluyhdistys ry vetää Kivijärven Kuuksenenselällä kolmivuotista kunnostushanketta. Kuuksenenselkä kuntoon – hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelu sekä ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Valuma-alueen vesiensuojelulla pyritään vähentämään Kuuksenenselkään kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Ravintoverkkokunnostuksella puolestaan pyritään pienentämään alueen särkikalastoa. Erityisesti pienikokoisia särkiä salakoita ja lahnoja, jotka laiduntavat eläinplanktonia ja myös pöyhivät pohjaa saaden sedimentin ravinteita uudelleen kiertoon.