Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy on ympäristön ja erityisesti vedentutkimuksen ammattilainen. Yhtiön toimintaan kuuluu koko tutkimusketju näytteenotosta laboratoriomäärityksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy Y-tunnus 2127558-0
Hietakallionkatu 2
53850 Lappeenranta Yhteydenotot: Puhelin 020 779 0470
Sähköposti: toimisto@svsy.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n asiakas- ja osoiterekisteri koostuu asiakas- ja yhteyshenkilötiedoista. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakas- ja osoiterekisterin henkilötietoja asiakassuhteeseen, sopimukseen tai muuhun sovittuun yhteistyöhön perustuen.

Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä on henkilöt yksilöivää tietoa, joita ovat pääsääntöisesti henkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköposti sekä yhteys- ja laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin yllä mainittu käsittelyn peruste on olemassa ja kohtuullisen ajan sen jälkeen ottaen huomioon velvoittava lainsäädäntö ja yhtiömme noudattama laatujärjestelmä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja toimittavat rekisteröidyt itse tai heidän työnantajansa palvelun tilaamisen yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä yritystietorekisteristä tai muista vastaavista julkisista rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luo- vutuksia. Maksamattomien laskujen perintätoimissa voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintää suorittavalle taholle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäviksi luotettavalle taholle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto on suojattu asianmukaisin toimenpitein, kuten käyttäjätunnuksin, tietoturvasuojauksin, palomuurein ja tietoja käsittelevien henkilöiden koulutuksella ja opastuksella. Tietoja käytetään palvelujen toimittamiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen. On myös mahdollista, että tietoja kuten sähköpostiosoitetta käytetään kohdistettuun suoramarkkinointiin.

Manuaalista aineistoa säilytetään huolellisesti valvotuissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilörekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli teillä on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluatte käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksianne, voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.