Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy on ympäristön ja erityisesti vedentutkimuksen ammattilainen. Yhtiön toimintaan kuuluu koko tutkimusketju näytteenotosta laboratoriomäärityksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Laboratoriotoiminnan historia ulottuu 1960-luvulle asti. Laadukas laboratoriotoiminta on osa laatujärjestelmäämme.

Analysointipalveluitamme

 • Vesistönäytteet
  • järvistä, joista ja ojista
  • levänäytteet
  • perifyton-näytteet
  • sedimenttinäytteet
 • Pohjavesinäytteet
 • Talousvesinäytteet
  • verkostovesinäytteet
  • kaivovesinäytteet
 • Uima-allas- ja uimarantavesinäytteet
 • Turvetuotantoalueiden, kaatopaikkojen ja kalankasvatuslaitosten vesinäytteet
 • Jäte- ja prosessivesinäytteet
  • lietenäytteet
 • Laskeumavesinäytteet
 • Hiekanerotuskaivojen öljytutkimukset
 • Eläinten kliiniset näytteet (loistutkimukset ulosteesta)
 • Trikiinitutkimukset
 • Elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteet
 • Tuhohyönteistunnistukset
Kuva: Marita Räsänen

Analyysivalikoimamme sisältää sekä mikrobiologisia, että kemiallisia menetelmiä. Osan määrityksistä teetämme alihankintana muissa laboratorioissa. Tällaisia tutkimuskohteita ovat mm. vesien erikoistutkimukset ja elintarvikkeet, joista tarjoamme näytteenottopalvelua. Alihankinnassa käytämme pääasiassa vesiensuojeluyhdistysten laboratorioita. Analyysitulosten toimitukseen tarjoamme yritysasiakkaillemme mahdollisuutta reaaliaikaiseen tulosten seurantaan www-pohjaisen online –palvelun kautta.

Kemian ja mikrobiologian laboratoriomme on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T032 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Voimassa olevaan pätevyysalueeseen voi tutustua osoitteessa https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=vesi#l=1035

Ruokavirasto on hyväksynyt Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratorion terveydensuojelulain sekä elintarvikelain ja niiden nojalla annettujen säädösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekeväksi laboratorioksi.

Kuva: Marita Räsänen

Ota yhteyttä

Marjo Rosberg

Kemisti

Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia asiantuntijapalveluita puhdasta vesiympäristöä arvostaen. Asiantuntijapalvelumme toimivat tiiviisti näytteenoton ja laboratorion kanssa osana tutkimustoimintaamme. Tutkimushistoriamme ulottuu 1960-luvulle asti, joten käytössämme on alueen vesistöjen veden laadun, kalaston ja muiden vesieliöiden seuranta-aineistoa pitkältä ajalta.

Asiantuntijapalveluitamme

 • Tarkkailuohjelmat ja tutkimussuunnitelmat
 • Vesistöjen kunnostussuunnitelmat
 • Kuormitusselvitykset
 • Vesistö- ja vesitutkimukset
  • vesikasvillisuuskartoitukset
 • Kalastotutkimukset
  • koekalastukset
  • kalastustiedustelut
 • Luontoselvitykset ja -kartoitukset
 • Erillisselvitykset ja lausunnot
Asiantuntijapalvelut
Marita Räsänen

Ota yhteyttä

Jukka Hartikainen

Toimitusjohtaja

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija

Mikael Kraft

Limnologi

Visiomme mukaisesti vahvaan paikallistuntemukseen pohjautuva ja jatkuvasti kehittyvä näytteenottotoiminta takaa luotettavan perustan asiantuntevalle tutkimukselle. Tutkimustoiminnan ja näytteenoton historia ulottuu 1960-luvulle asti. Puolueeton näytteenotto on osa laatujärjestelmäämme. Näytteenottajamme ovat ympäristönäytteenottoon henkilösertifioituja. Näytteenoton lisäksi teemme koekalastuksia sekä hydrologia mittauksia kuten virtaamamittauksia ja vedenpinnan korkeusmittauksia.

Näytteenotto- ja maastotyöpalveluitamme

 • Vesistönäytteenotto
  • fysikaalis-kemialliset vesinäytteet järvistä, joista ja ojista
  • sedimenttinäytteet
  • biologiset näytteet
   • pohjaeläinnäytteet
   • kasvi- ja eläinplankton-näytteet
   • piilevänäytteet
   • perifyton-näytteet
  • koeverkko- ja sähkökoekalastukset
 • Pohjavesinäytteenotto
  • pohjaveden pinnankorkeusmittaus
  • pohjaveden pumppaukset
 • Talousvesinäytteenotto
  • verkostovesinäytteet
  • kaivovesinäytteet
 • Uima-allas- ja uimarantavesinäytteenotto
 • Turvetuotantoalueiden ja kaatopaikkojen näytteenotto
 • Jäte- ja prosessivesinäytteenotto
  • kokoomanäytteet automaattisella näytteenottimella
  • lietenäytteet
 • Laskeumavesinäytteenotto
 • Pintapuhtausnäytteenotto
 • Maaperänäytteenotto
 • Virtaamamittaukset
 • Vedenpinnan korkeusmittaukset
 • Kaatopaikkakaasumittaukset
Sertifioitu näytteenotto
Marita Räsänen

Ota yhteyttä