Alla olevista taulukoista löydät yleistä tietoa yksityishenkilöiden kaivovesistä mitattavista ominaisuuksista ja vedenlaatuvirheiden korjaamisesta.
Kaivoveden ominaisuus Haitan ilmeneminen Haitan syitä Korjaustoimenpiteitä
Mikrobiologiset ominaisuudet
Escherichia coli Ripuli, muut infektiot Jätevedet, karjatalous; suolistoperäinen saastuminen, ilmentää lähes yksinomaan ihmisten tai tasalämpöisten eläinten ulosteesta peräisin olevaa saastutusta Kaivon kunnostus ja desinfiointi tai uusi kaivon paikka.
Enterokokit Ripuli, muut infektiot; ei välttämättä ilmene lainkaan Jätevesien vaikutus, karjanlanta ja/tai maaperä, pintavedet;esiintyminen voi olla merkki suolistoperäisestä likaantumisesta, mutta enterokokkeja voi esiintyä kaivossa myös muusta kuin ulosteperäisestä saastutuksesta johtuen Kaivon kunnostus ja desinfiointi tai uusi kaivon paikka
Koliformiset bakteerit Ei välttämättä ilmene lainkaan, voi esiintyä vatsavaivoja Pintavesien vaikutus (kaivon huono kunto), jätevedet, maaperä, kasvit Kaivon kunnostus ja desinfiointi
Kaivoveden ominaisuus Haitan ilmeneminen Haitan syitä Korjaustoimenpiteitä
Kemialliset ominaisuudet
Ammoniumtyppi Maku, haju Vanha merenpohja, jätevesien vaikutus, lannoitteet, hapen puute Kaivon kunnostus (tai likaavan toiminnon siirtäminen) tai uusi kaivon paikka
Arseeni Ei ilmene aistinvaraisesti, karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava aine Kallioperän arseeni Veden käsittely tai vedenhankinta muualta
Fluoridi Ei ilmene aistinvaraisesti, hampaiden laikkuisuus eli fluoroosi, luuston murtumaherkkyys Maa- ja kallioperä Juomaveden käsittely tai vedenhankinta muualta
Kemiallinen hapenkulutus, permanganaattiluku Keltainen tai ruskea väri, maanomainen maku Maaperän humus, pintavedet Kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Kloridi Maku, putkiston ja laitteiden syöpyminen Meren läheisyys, vanha merenpohja, tiesuolaus, jätevesien vaikutus Uusi kaivon paikka tai vedenhankinta muualta tai veden käsittely
Kovuus Alhainen kovuus: putkiston ja laitteiden syöpyminen Korkea kovuus: kalkkisaostumat, pesuaineen annostelu Maa- ja kallioperä Veden käsittely
Mangaani Harmaa väri, maku, haju, saostumat Maaperästä liuennut mangaani Veden käsittely
Nitraatti Ei ilmene aistinvaraisesti, imeväisikäisten Happiaineenvaihdunnan häiriöt Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (Likaavan toiminnon siirtäminen ja) kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Nitriitti Ei ilmene aistinvaraisesti, ilmentää mikrobiologista toimintaa Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute, karjanlanta (Likaavan toiminnon siirtäminen ja) kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
pH Putkiston ja laitteiden metalliosien syöpyminen (matala pH) (Kalkkisaostumat, kun korkea pH) Maaperän happamuus (alhainen pH) Alhainen pH: Kalkkikivikerros kaivon pohjalle tai reijitetyn kalkkisangon laitto kaivoon tai muu alkalointikäsittely
Radon Ei ilmene aistinvaraisesti, voi lisätä syöpäriskiä Kallioperän radon Veden käsittely tai vedenhankinta muualta
Rauta Keltainen tai ruskea väri, maku, saostumat Maaperästä liuennut rauta Veden käsittely
Sameus Veden sameus Humus, kiintoaine, rauta Kohonneen arvon aiheuttajan mukaan
Sähkönjohtavuus Ei ilmene aistinvaraisesti Maa- ja kallioperä Kohonneen arvon aiheuttajan mukaan
Uraani Ei ilmene aistinvaraisesti, terveydelliset haittavaikutukset, kemiallinen vaikutus lähinnä munuaisiin Kallioperän uraani Veden käsittely tai vedenhankinta muualta
Väriluku Esteettinen haitta, vesikalusteiden ja pyykin värjääntyminen Pintavesien vaikutus (humus), maaperä (rauta, mangaani) Kohonneen arvon aiheuttajan mukaan